Mitsubishi DA-P20 « Tayf Elektronik

Mitsubishi DA-P20